• Grootste Indoor Entertainment Center in NL!
  • 2 tot 2.000 personen
  • Meer dan 40 verschillende activiteiten voor jong en oud
Achtergrondvorm

Algemeen De Voltage B.V.:

Stelt zich ten doel om het product “recreatief karten, laserschieten, bullit house en alle andere
activiteiten verzorgd door De Voltage B.V.” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant De Voltage B.V. zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Deelname alleen onder begeleiding of instemming van volwassenen 18+:

De activiteiten van De Voltage B.V. zijn voor eigen risico. D.m.v. ondertekening van het deelname ticket stemt in met dit gegeven. Deelnemers onder de 18 jaar worden geacht een begeleider te laten instemmen met dit gegeven. Deze begeleider moet deze overeenkomst tekenen. (Onder de 18 jaar mag je dus niet zelf tekenen)

Overeenkomst:

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Reservering:

Reserveren van arrangementen en baanhuur is telefonisch mogelijk maar wordt pas definitief nadat De Voltage B.V. een bevestiging heeft gestuurd.

Voorbehoud:

De Voltage B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door De Voltage B.V. zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

Annulering:

Annulering is beperkt mogelijk, immers de hal/site wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Het is ook mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten, welke 12% van het totale bedrag bedraagt. Dit dient minimaal 5 dagen voor aanvang arrangement betaald te zijn.

Annulering en wijzigingen vanaf 100 personen:

Bij het definitief bevestigen van uw uitje doormiddel van het ondertekenen van de offerte ontvangen wij graag het definitieve aantal personen.

Tot twee weken voor het uitje kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur.

Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Het aantal deelnemers verhogen kan in overleg.

Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

Latere wijzigingen (binnen twee weken voor aanvang van reservering) m.b.t het naar beneden stellen van het aantal personen worden niet doorgevoerd.

Leverantie:

Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van De Voltage B.V.

Betaling:

Bij reservering dient u direct het bedrag te voldoen tenzij anders vermeld. Betalingen met creditcard worden direct in rekening gebracht.

Arrangementen:

Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

Re-ball 2.0 (18+):

Indien u de activiteit Indoor Re-Ball 2.0 (18+) in het programma heeft, dient elke deelnemer 18 jaar of ouder te zijn, De Voltage mag bij twijfel om legitimatie vragen. Indien u de activiteit Re-ball 2.0 (18+) in het programma heeft, kunt u ook extra magazijnen afnemen tijdens het spel. In en magazijn zitten 50 kogels en hiervoor zijn de kosten €5,- per stuk. De extra afgenomen magazijnen worden door de marshall genoteerd en dienen direct na het spel te worden afgerekend bij de kassa. Uitzonderingen hierin zijn bedrijfsuitjes die het uitje op rekening laten zetten.

Privacy:

Tijdens uw bezoek kunnen er foto en video opnamen worden gemaakt van u als bezoeker t.b.v. commerciële doeleinden. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben hiertegen kunt u dit schriftelijk minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de dag van uw bezoek aan De Voltage aan ons kenbaar maken. Bezwaarschriften die wij na de opnamen ontvangen worden niet in behandeling genomen. Mocht een bezwaarschrift gegrond verklaard worden dan zal De Voltage bezoeker niet (herkenbaar) in beeld nemen.

Aansprakelijkheid en schade De Voltage B.V.:

Is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit.

Indien De Voltage B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB-verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren wordt. Een eventuele schade-uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt.

De Voltage B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van het karten, laserschieten, bullit house en/of enige andere activiteit verzorgd door of namens De Voltage B.V. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding en schriftelijk worden vastgelegd met handtekeningen van bedrijfsleiding en slachtoffer. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims welke niet in deze termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Prijzen:

Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De Voltage B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

Gedragsregels:

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken binnen in het pand. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Derhalve is het absoluut verboden (opzettelijk) te botsen, op te staan of uit te stappen. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van onze personeel op te volgen. Eenieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname gedurende de dag. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht.

Moedwillig aangebrachte schade –zulks door De Voltage B.V. te bepalen- zullen wij u in rekening brengen.

Voor het karten en Re-Ballen 2.0 is gebruik van drugs of alcohol niet toegestaan. Indien gemerkt wordt dat er toch alcohol of drugs gebruikt is staat de Voltage B.V. in haar recht om de deelnemer(s) te weigeren.

Aanwijzingen en medewerking:

Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen het pand dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Ook kan er een locatie verbod opgelegd worden.

Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken. Bij de activiteiten Karten, Re-Ball 2.0 en Airsoft wordt expliciet benadrukt dat het nuttigen van alcohol en/of genotsmiddelen niet is toegestaan.

Toepasselijk recht en geschillen:

Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Voltage B.V. tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Juridische vermeldingen

De Voltage B.V. staat ingeschreven onder KVK-Nummer: 18043325

BTW-nummer: NL804434748B01